อัตรากำลัง

 

อัตรากำลัง
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

  

นางสุภาภรณ์   วงศ์สุวรรณ

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

                                                                   

นายคชาชาญ  เงินชุ่ม                         นายอัฐกฤตย์  อุ่นแก้ว

        เภสัชกรปฏิบัติการ                                เภสัชกรปฏิบัติการ            

นายพิศิษฐ์  กรชูโชค
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์  แสงเฮ่อ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวหัทยา  เชื้อสมเกียรติ
เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม

 

นางฉวีวรรณ  ตันนุกูล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

Additional information