หน้าที่ เป้าหมาย ขอบเขตบริการ

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

1.ความมุ่งหมาย ( Purpose )

ให้บริการด้านเภสัชกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

2. ขอบเขตบริการ ( Scope of Service )

2.1  งานบริหารเวชภัณฑ์

          2.1.1  จัดซื้อ /จัดหาเวชภัณฑ์

1.     พิจารณาคัดเลือกรายการยา / เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในโรงพยาบาล  รายชื่อบริษัทผู้ขายที่ยอมรับได้โดยประสานงานกับคณะกรรมการสหวิชาชีพและระบบยาของโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด

2.     จัดทำแผนการจัดซื้อประจำปีและทำการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อ

3.     ดำเนินการตรวจรับเวชภัณฑ์ที่ได้จากการสั่งซื้อแล้วส่งมอบให้คลังเวชภัณฑ์เพื่อทำการจัดเก็บต่อไป

4.     ดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์กรณีขาดฉุกเฉินเพื่อให้มียาเพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล

5.     รวบรวมเอกสารตั้งเบิกให้บริษัทที่จัดซื้อ

2.1.2  บริหารคลังเวชภัณฑ์

ควบคุมการรับยา  การเบิกจ่าย  การกระจายยาและการตรวจสอบยา ณ หน่วยเบิกต่างๆให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.2  งานบริการจ่ายยาผู้ป่วย

          2.2.1 งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก

ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในกลับบ้าน ในเวลา 08.00 –20.00 น. ในวันทำการและเวลา 8.00น.- 16.00น . ในวันหยุดราชการ (นอกเวลาดังกล่าวจะทำการจ่ายยาที่ห้องฉุกเฉิน)

          2.2.2  งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน

          -  ให้บริการจัดยาให้ผู้ป่วยในแบบ  one day  dose  

          -  ควบคุมและตรวจสอบการสำรองยาบนหอผู้ป่วยใน

          -  Medication Reconciliation ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

2.3  งานคุ้มครองผู้บริโภค

          -  ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ผู้มารับบริการหรือชุมชน

          -  เฝ้าระวังการทำละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในชุมชนทางด้านอาหาร  ยา  เครื่องสำอาง และสถานประกอบการ  ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม

2.4  งานเภสัชกรรมการผลิต

          ผลิตยาตามคำสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

2.5  งานบริบาลเภสัชกรรม

          2.5.1  การดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา ( Drug  Information  Service)

          - ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยา เพื่อให้ผู้รับข่าวสารได้นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ

          - ให้บริการตอบปัญหาด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์

          2.5.2  การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse  Drug  Reaction  Monitoring)ให้บริการติดตามการเกิดการตอบสนองใดๆที่ไม่ต้องการหรือไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น ของร่างกายต่อยา และสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ต่อการใช้ยาระหว่างโรงพยาบาลและรพ.สต.

          2.5.3  การให้คำปรึกษาด้านยา (Counselling)

          ให้บริการผู้รับบริการเฉพาะรายในผู้ป่วย HIV  TB  COPD  Warfarin   เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง  ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา และเพิ่ม

ความร่วมมือในการใช้ยา

 

Additional information