ตัวชี้วัดสำคัญของงานเภสัชกรรม

 

เครื่องชี้วัด

เป้าหมาย

1

จำนวนรายการยาขาด

<2 รายการ/เดือน

2

มูลค่ายาที่หมดอายุ

<500บาท/เดือน

3

จำนวนเดือนสำรองคลัง

< 3 เดือน

4

Prescribing error (OPD)

<5/1000ใบสั่งยา

5

Transcribing error (OPD)

<5/1000ใบสั่งยา

6

Pre-dispensing error (OPD)

<5/1000ใบสั่งยา

7

Dispensing error (OPD)

0/1000ใบสั่งยา

8

Pre-administration error (OPD)

<5/1000ใบสั่งยา

9

Administration error (OPD)

0/1000ใบสั่งยา

10

Prescribing error (IPD)

<10/1000วันนอน

11

Transcribing error (IPD)

<5/1000วันนอน

12

Pre-dispensing error (IPD)

<5/1000วันนอน

13

Dispensing error (IPD)

0/1000วันนอน

14

Pre-administration error (IPD)

<5/1000วันนอน

15

Administration error (IPD)

0%

16

จำนวนครั้งการเกิดการแพ้ยาซ้ำ

0%

17

ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบ ADR ร้ายแรง

0%

18

ร้อยละของผู้ป่วยในที่พบ ADR ร้ายแรง

0%

19

ร้อยละของความครอบคลุมการ

100%

 

ทำ DUE(HAD)

 

20

ร้อยละของความครอบคลุมการ

100%

 

ทำ DUE (ง)

 

21

ร้อยละของความสมบูรณ์ในใบ DUE (HAD)

80%

22

ร้อยละของความสมบูรณ์ของการติดตามผู้ป่วยหลังบริหารยา(HAD)

80%

23

ร้อยละของผู้ป่วยที่เกิด ADR ที่ร้ายแรงจากการ ใช้ HAD

<10%

24

อัตราความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่ทำ DUE(HAD)

100%

25

อัตราความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาที่ทำ DUE (ง)

80%

26

ร้านยา (2 ร้าน)

2ครั้ง/ปี

 

คลินิก (4 แห่ง )

2ครั้ง/ปี

 

ร้านค้า ( 42 ร้าน )

2ครั้ง/ปี

27

ส่งตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสดจากร้านค้า แผงลอย ตลาดสด

3ครั้ง/ ปี

28

เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

100%

 

 

 

 

 

 

 

Additional information